Menu

Uganda

BUMA HOLDINGS CO. LTD
P.O. Box 6469
00300, Nairobi
Kenya

https://www.buma.co.ke/

Contact:
Zippy Shiyoya
Phone: +254  722 905 333
Email: info@buma.co.ke