Menu

Vietnam

Vinita Ltd.

342 Nguyen Chi Thanh Street. D.10
Ho Chi Minh City
Vietnam

Contact:

Mr. Le Trung Chanh

Phone: +84 8 39572142
Fax: +84 8 38579207
vietyco@vnn.vn